Programma gemeenteraadsverkiezingen 2018 - 10 speerpunten voor de toekomst

Leeuw leeft!

Met één been in de landelijke charme van het Pajottenland en het andere in de gonzende bedrijvigheid van de Vlaamse rand rond Brussel is Sint-Pieters-Leeuw vandaag een bruisende gemeente voor jong en oud. Ze biedt voor elke Leeuwenaar wat wils: kwaliteitsvolle kinderopvang, straffe basisscholen en academies, een bloeiend verenigingsleven, moderne welzijnsvoorzieningen, aangename dorpskernen en bedrijvige handelscentra, een goed onderhouden wegennet met mooie fietspaden en een vlotte aansluiting op de hoofdstad.

Die vele troeven zijn de vrucht van de jarenlange inzet en sterke visie van vele Leeuwenaars en als CD&V koesteren wij die erfenis. Maar Leeuw leeft en onze samenleving verandert voortdurend. Daarom houden we met onze ambitieuze nieuwe ploeg ook de vinger aan de pols van elke Leeuwenaar om te horen wat leeft en actuele uitdagingen samen aan te pakken.

In onderstaande teksten geven wij u alvast een duidelijk overzicht van ‘de weg vooruit’ die we samen met u willen bewandelen.
In de loop van september gaan wij in alle Leeuwse wijken op huisbezoek om ons voor te stellen en in gesprek te gaan over ons programma. Aarzel dus niet om ons te contacteren of aan te spreken.

Want Leeuw, dat zijn wij allen samen!

10 speerpunten in De Weg Vooruit

 1. Een verbonden Leeuw

Een van de grote troeven van onze gemeente is zonder twijfel het bloeiende verenigingsleven. De vele jeugdbewegingen, sportclubs, socio-culturele verenigingen, het recent heropende jeugdhuis en de talrijke activiteiten en feesten die wekelijks in onze gemeente plaatsvinden. Die verenigingen vormen voor ons het onmisbare bindmiddel van de lokale samenleving en we willen hen daarom zo goed mogelijk ondersteunen en stimuleren. In een Sint-Pieters-Leeuw dat steeds diverser wordt is die verbondenheid en dat engagement meer dan ooit nodig.
Een verbonden samenleving maak je voor ons niet met stokken en straffen, maar met engagement en verantwoordelijkheid. Dat vraagt wederzijdse inspanningen, want samenleven is, zoals elk koppel weet, een werkwoord.
Daarom gaan wij voor:

 • We ondersteunen en subsidiëren maximaal activiteiten die de samenhorigheid vergroten
 • We verhogen de gemeentelijke premie voor de organisatie van buurt- of straatfeesten
 • We schakelen jeugd-, sport- en socioculturele verenigingen in bij het integratiebeleid
 • We versterken en verpersoonlijken de onthaaltrajecten voor nieuwe Leeuwenaars
 • We creëren een online contactpunt voor alle vragen van jongeren in samenwerking met het CAW
 • We zetten volop in op sociale media om alle jeugd te bereiken met ons vrijetijdsaanbod
 • We stellen de gemeentelijke infrastructuur optimaal open voor een multifunctioneel gebruik
 • We betrekken scholen, omwonenden en lokale handelaars actiever bij buurtinitiatieven
 • We stemmen de cultuurprogrammatie en festiviteiten af op alle Leeuwenaars
 • We verbreden en breiden de buurtwerking in Ruisbroek uit naar Negenmanneke

 

 1. Een zorgzaam Leeuw

Sint-Pieters-Leeuw moet een zorgzame gemeente zijn, van de wieg tot het woonzorgcentrum. Want elke dag wordt er een nieuwe Leeuwenaar geboren. Onze gemeente telt zo bijna 1000 peuters. Kinderopvang is net als kleuteronderwijs een basisvoorziening. Kinderen die in hun eerste levensjaren naar de opvang gaan, worden positief geprikkeld en uitgedaagd. Wij blijven dan ook investeren in meer kinderopvang zodat elke Leeuwse peuter dicht bij huis een opvangplaatsje vindt. 1 op 13 Leeuwse kinderen wordt geboren in een kansarm gezin, ook dat is voor ons een blijvend aandachtspunt.

Daarnaast telt Sint-Pieters-Leeuw meer dan 6000 65-plussers. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee voor de gemeente. We willen onze voortrekkersrol in lokale dienstencentra en assistentiewoningen dan ook verder opnemen. Dienstencentra ondersteunen onze ouderen in het dagelijks leven en zijn echte ontmoetingsplaatsen waar zij een hecht sociaal netwerk kunnen uitbouwen. Ook woonzorgvoorzieningen moeten buurtgericht werken en geen afgesloten eiland vormen in de wijk. Door de deuren van onze welzijnscentra open te zetten voor jongeren en omgekeerd ouderen ook op bezoek te laten gaan in onze scholen, willen wij de verschillende generaties Leeuwenaars dichter bij elkaar brengen. 

 • We zetten in op betaalbaar wonen in eigen streek voor elke Leeuwenaar
 • We realiseren 64 assistentiewoningen en een dienstencentrum op de site Wilgenhof
 • We breiden de werking van de Belbus met vrijwilligers van het OCMW verder uit
 • We ondersteunen senioren om zo lang mogelijk thuis te wonen via diensten zoals het Wit-Gele Kruis, poetshulp en boodschappendienst, … in combinatie met mantelzorg
 • We breiden mantelzorg uit naar personen die niet onder hetzelfde dak wonen
 • We gaan vereenzaming tegen door projecten zoals Bclose van Bpost waarbij de postbode op bezoek komt om risicosituaties op te sporen en te signaleren
 • We helpen ouderen aansluiting vinden bij ons seniorenaanbod en seniorennetwerk
 • We organiseren jaarlijks een schitterend seniorenfeest en een wervende seniorenbeurs
 •  We breiden de capaciteit en de flexibiliteit van onze kinderopvang uit
 • We versterken en stimuleren de samenwerking met het Huis van het Kind
 • We verhogen de ondersteuning voor beginnende onthaalouders
 • We detecteren en counteren samen met scholen en middenveld tijdig kansarmoede
 •  We zijn een inclusieve en toegankelijke gemeente voor mensen met een beperking
 • We bouwen een pensioenloket uit voor informatie en hulp bij aanvraag pensioen
 • We investeren in gebruiksvriendelijke en toegankelijke websites 

 

 1. Een lerend leeuw

Nergens renderen investeringen beter dan in het basisonderwijs. Hoe jonger de kinderen, hoe groter de leerwinst, dat geldt zowel voor taalvaardigheid als voor sociale vaardigheden. De 11 bloeiende Leeuwse basisscholen waar bijna 3000 jongeren school lopen zijn dan ook onze eerste partners om een veerkrachtige, verbonden samenleving uit te bouwen. Zij zijn als geen ander spiegels van onze wijken in al hun verscheidenheid en het kloppend hart van de lokale gemeenschap. Een goede kennis van de onderwijstaal, het Nederlands, is de sleutel tot een succesvolle schoolloopbaan voor de leerlingen, maar ook voor een geslaagde integratie van de ouders.
Daarom willen wij leerlingen positief stimuleren om ook buiten de school aan hun taalvaardigheid te werken en ouders alle kansen geven om laagdrempelig Nederlands te leren. Tegelijkertijd willen wij de Nederlandstalige kinderen een sterke meertaligheid meegeven als troef voor het leven. 

 • We breiden de Leeuwse schoolinfrastructuur verder uit en renoveren waar nodig
 • We halen samen met Kind en Gezin elke kleuter tijdig en voldoende naar school
 • We hanteren transparant inschrijvingssysteem met maximale keuzevrijheid voor ouders
 • We sensibiliseren rond het belang van Nederlands voor schoolse prestaties en integratie
 • We breiden de stages voor kinderen in het kader van Nederlands taalstimulering uit
 • We versterken lesaanbod Nederlands voor ouders in scholen én (sport)verenigingen
 • We stimuleren een vrij aanbod vreemde talen (Frans en Engels) in onze basisscholen
 • We ondersteunen Leeuwse basisscholen in digitalisering en ICT-ondersteuning
 • We vereenvoudigen en beperken de schoolfactuur samen met armoedeorganisaties
 • We stimuleren de samenwerking tussen scholen en Rode Kruis rond EHBO en reanimatie
 • We richten een sportbeurs in voor schoolkinderen met alle lokale sportverenigingen
 • We stimuleren de samenwerking tussen Leeuwse scholen en academies, harmonie of fanfare om nog meer jongeren warm te maken voor de Leeuwse kunstverenigingen
 • We stimuleren en faciliteren scholen en verenigingen om de handen in elkaar te slaan en zomerkampen aan te bieden die onderwijs, sport en spel combineren
 • We versterken het aanbod cursussen en opleidingen voor volwassenen 

 

 1. Een mobiel Leeuw

In een gemeente met meer dan 220 km wegennet is een veilig en vlot verkeer een blijvende uitdaging. We mogen dan ook trots zijn op onze goed onderhouden wegen en fietspaden. Toch is er nog veel werk en moeten we deze investeringen doortrekken. Wij hanteren daarbij het STOP-principe (Stappen, Trappen, Openbaar vervoer en Persoonlijk vervoer in die volgorde) waarmee we duidelijke prioriteit geven aan de zachte weggebruiker. Zo moeten schoolomgevingen bij uitstek verkeersluwe plaatsen zijn waar iedereen zich veilig te voet en met de fiets kan bewegen en onze kinderen gezonde lucht opsnuiven. Met geregelde snelheidscontroles, snelheidsremmers en  trajectcontroles op onze invalswegen willen we de veiligheid van de zachte weggebruiker garanderen en chauffeurs aansporen tot verantwoordelijk rijgedrag en hoffelijkheid in het verkeer.

 • We ontsluiten de Bergensesteenweg en zorgen voor een vlottere doorstroming
 • We vervolledigen ons fietspadennetwerk en pakken de blinde vlekken aan
 • We vernieuwen voetpaden o.a. in de Camille Leunenstraat en Petrus Huysegomsstraat, …
 •  We evalueren het succes van autoluwe schoolstraten en breiden ze uit waar mogelijk
 • We richten autoluwe omgevingen en fietsenstallingen in bij de wekelijkse markten
 • We lobbyen voor stipte en frequente bus- en trein verbindingen ook in het weekend
 • We stemmen de verschillende snelheidsregimes logisch op elkaar af
 • We houden frequente snelheidscontroles en gebruiken snelheidsremmers op kleinere verbindingswegen
 • We investeren in bijkomende trajectcontroles in samenwerking met de politiediensten op invalswegen zoals de Pepingsesteenweg en de Brusselbaan
 • We houden nauw overleg met hogere overheden en buurgemeenten om verkeersoverlast te vermijden

 

 1. Een veilig Leeuw

Veiligheid start voor ons dicht bij de mensen, met wijkinspecteurs, gemeenschapswachten en buurtwerkers die samen met de andere gemeentediensten vlot aanspreekbaar zijn en de gevoeligheden in hun wijk goed kennen. Een aanwezige en bereikbare politiedienst, zowel overdag als ’s nachts, en ANPR camera’s moeten instaan voor de veiligheid van iedere Leeuwenaar. De veiligste straat is voor ons echter niet de straat met het meeste blauw en camerabewaking, maar wel de straat waar iedereen elkaar kent en naar elkaar omkijkt.

 • We treden snel, streng maar rechtvaardig op bij elke vorm van openbare overlast
 • We bouwen buurtnetwerken uit waar bewoners en politie in overleg kunnen gaan
 • We investeren in zichtbaarheid en bereikbaarheid van politie, overdag en ’s nachts
 • We blijven gericht sensibiliseren rond inbraak- en diefstalpreventie
 • We gebruiken ANPR camera’s efficiënt voor identificatie voertuigen bij criminaliteit
 • We stellen voor evenementen een veiligheidsdossier op en voeren risicoanalyse uit
 • We passen veiligheidsmaatregelen bij evenementen aan aan het dreigingsniveau

 

 1. Een bruisend Leeuw, sportief en cultureel

‘Mens sana in corpore sano’ is in onze hectische tijden meer dan ooit een belangrijk doel om na te streven. Een gezond evenwicht tussen het geestelijke en fysieke, tussen in- en ontspanning is essentieel voor onze levenskwaliteit. Daarom willen we het bestaande sportief en cultureel vrijetijdsaanbod in onze gemeente uitbreiden en nog meer afstemmen op elke Leeuwenaar, jong of oud, fanatiek sporter of FIFA-gamer, weg van klassiek of Urban dance. Via een uitgebreid aanbod en doelgerichte promotie willen we elke inwoner bereiken en in beweging krijgen. We nemen als gemeente de zorg voor kwaliteitsvolle huisvesting van onze jeugdverenigingen, die traditioneel vaak door de parochie werd voorzien, over waar nodig.

 

 • We verbeteren de indoor en outdoor sport- en cultuurinfrastructuur
 • We vernieuwen op korte termijn de sporthal van het Wildersportcomplex
 • We ondersteunen jeugdverenigingen actief bij de vernieuwing van hun infrastructuur: accommodatie KLJ Vlezenbeek & inplanting lokalen op site sporthal Negenmanneke
 • We breiden de sporthal uit met een klimmuur
 • We vernieuwen op middellange termijn het zwembad
 • We renoveren de voetbalvelden en infrastructuur van FC Negenmanneke en KV Brucom
 • We voorzien in elke wijk petanque-banen en maken bestaande banen regen- en windvrij
 • We promoten Sint-Pieters-Leeuw als aantrekkelijke gastgemeente voor bovenlokale evenementen zoals de Gordel, Binckbanktour, Breugelfeesten, …
 • We organiseren toegankelijke en moderne sportevenementen zoals een Start to run met kinderopvang of Urban Trail door de mooiste bezienswaardigheden van onze gemeente
 •  We trekken met een brede en wervende cultuurprogrammatie naar elke Leeuwse wijk
 • We moedigen kunst- en muziekopleidingen aan vanaf 6 jaar
 • We organiseren een kinderhappening voor de 3000 schoolgaande kinderen in Leeuw
 • We koesteren ons historisch erfgoed zoals kasteel Coloma en zijn rozentuin en Leeuwse klassiekers zoals de Kerstcorrida, Strapatzen, de Hoebelfeesten, de trekpaardendag, de stoepmarkt en stimuleren ze tegelijkertijd om eigentijds en wervend te blijven
 • We ondersteunen de sterke doorstart van het jeugdhuis door en voor de jongeren
 • We bekijken de respectvolle herbestemming van leegstaande kerkgebouwen in nauw overleg met de parochie
 • We werken verder aan een moderne online bib met voldoende afhaalpunten in elke wijk
 • We leggen feestbussen in op oudejaarsavond en Carnaval voor de Leeuwse feestvierders
 • We verzorgen een sfeervolle inrichting en decoratie in Colomapark en dorpskernen
 • We bouwen het evenementenloket verder uit 

 

 1. Een groen, ecologisch en proper Leeuw

Nu de Vlaamse Regering tegen 2040 een “betonstop” heeft goedgekeurd om de open ruimte in Vlaanderen te beschermen, krijgt Sint-Pieters-Leeuw nog meer verantwoordelijkheid en beleidsruimte om een eigen visie te ontwikkelen op het vlak van ruimtelijke ordening. Dat is geen overbodige luxe om de landelijke charme en het groene karakter van onze gemeente ook voor onze kinderen veilig te stellen. Ook de strijd tegen wateroverlast is al jaren één van onze speerpunten. De hermeandering van de Zuunbeek is daar een mooi voorbeeld van. Tot slot is ook netheid voor ons een beleidsprioriteit. Meer dan de helft van de Vlaamse gemeenten heeft zich intussen aangesloten bij de statiegeldalliantie. Want plastic flesjes en blikjes zijn op dit moment verantwoordelijk voor zo’n 40 procent van het zwerfafval in onze bermen. Sint-Pieters-Leeuw mag dan ook niet achterblijven!

 • We zetten de strijd tegen wateroverlast en bodemerosie verder
 • We concretiseren het hemelwaterplan en creëren extra waterbuffering
 • We bewaren het landelijk karakter via sterke toekomstvisie ruimtelijke ontwikkeling
 • We conserveren en ontwikkelen natuurgebieden en parken
 • We richten meer groene ruimtes in in stedelijke kernen
 • We geven een nieuwe recreatieve invulling aan de terreinen rond het Wildersportcomplex
 • We gaan voor goed onderhouden, propere en vlot toegankelijke kerkhoven en parken
 • We investeren in energiezuinige maatregelen voor openbare gebouwen
 • We gaan voor zonnepanelen en groendaken op gemeentelijke gebouwen
 • We leggen meer waterdoorlatende verharding op toegangswegen en parkings
 • We gaan voor 100% LED-verlichting in straten en op openbare plaatsen
 • We gaan voor geluidsschermen langs de autosnelweg om levenskwaliteit te verhogen
 •  We voeren de strijd tegen sluikstorten op zowel preventief als repressief
 • We breiden de vloot veegmachines uit met ecologische onkruidbestrijding
 • We organiseren frequente netheidsacties met vrijwilligers i.s.m. ‘Mooimakers’
 • We evalueren grondig de huisvuilophaling en frequente lediging van glascontainers
 • We stimuleren herbruikbare bekers en duurzame verpakkingen op evenementen
 • We bepleiten een aparte bevoegdheid voor Dierenwelzijn om van Leeuw een diervriendelijke gemeente te maken met sensibiliseringsacties voor diereneigenaars, goed afgebakende losloopzones voor honden en educatieve projecten rond dierenwelzijn

 

 1. Een ondernemend Leeuw

De lokale handelskernen, de bedrijvenzones op de Bergensesteenweg, de vele lokale producenten, de wekelijkse markten, … ook op het vlak van ondernemen heeft Sint-Pieters-Leeuw voor elk wat wils. Dat ondernemerschap willen wij verder stimuleren via administratieve vereenvoudigingen en een modern en uitnodigend loket voor ondernemers. Ook zelfstandige starters willen wij extra ondersteunen met raad en daad. Last but not least krijgen ook de land- en tuinbouwers zowel op onze lijst als in ons programma een prominente plaats. Zij zijn bijzonder belangrijk voor de economie, het uitzicht en de ecologie in onze gemeente en verdienen dan ook al onze aandacht.

 • We ondersteunen lokale ondernemers onder meer via bedrijvencentra
 • We ondersteunen en promoten lokale handelaarsverenigingen
 • We bouwen verder aan een modern en aantrekkelijk ondernemingsloket voor steunmaatregelen, reglementeringen, vergunningen en toelatingen
 • We ondersteunen en promoten de wekelijkse markten
 • We promoten streekproducten en streekproducenten
 • We optimaliseren onze bedrijventerreinen
 • We blijven onze land- en tuinbouwers ondersteunen met raad en daad 

 

 1. Een financieel gezond Leeuw

Dankzij verantwoordelijk en vooruitziend beleid op de post van financiën en begroting hebben we er deze legislatuur voor gezorgd dat de gemeenteschulden met meer dan 10 miljoen euro daalden en onze gemeente financieel gezond is. Tegelijkertijd hebben we de nodige ruimte vrijgemaakt voor noodzakelijke investeringen bijv. in openbare werken, waterbeheer, kinderopvang, … Wij willen dan ook verder evolueren in deze gunstige richting.

 • We behouden een gunstig belastingregime in vergelijking met naburige gemeenten
  • We houden de gemeenteschulden verder onder controle houden
  • We besparen verder door uitbreiding LED verlichting straten en openbare plaatsen
  • We maken maximaal gebruik van subsidies van de Vlaamse en federale Overheid

 

 1. Een transparant, open en klantvriendelijk Leeuw

Onze eerste partner bij goed bestuur is het gemeentepersoneel dat elke dag met raad en daad klaarstaat voor het goed functioneren van onze gemeente. Samen met hen willen wij onze dienstverlening verder moderniseren en optimaliseren, bijvoorbeeld via het e-loket of werken op afspraak. Daarvoor is een respectvolle samenwerking tussen politiek en administratie essentieel.

 • We werken efficiënt en respectvol samen tussen politiek, administratie en elke Leeuwenaar
 • We breiden de diensten van het e-loket maximaal uit
 • We voorzien gratis Wifi in elk gemeentelijk gebouw

Maar om ons programma te realiseren rekenen we ook op elk van u. Overleg en inspraak zijn essentiële voorwaarden voor goed lokaal beleid. Daarom hebben wij in de aanloop naar deze verkiezingen huisbezoeken afgelegd in elke Leeuwse wijk om te horen wat leeft bij de Leeuwenaar en die zorgen te vertalen naar ons programma. Ook de komende jaren willen we jullie bij het beleid betrekken door geregelde inspraakmomenten te organiseren over belangrijke thema’s en vlot aanspreekbaar te zijn. Want Leeuw dat zijn wij allen samen!